Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz pasterzom: Tak mówi PAN BÓG: Biada pasterzom Izraela, którzy pasą samych siebie. Czy pasterze nie powinni paść owiec? Spożywacie mleko, okrywacie się wełną, zabijacie tłuste sztuki, ale owiec nie chcecie paść. Słabej nie przywracacie sił, chorej nie leczycie, skaleczonej nie opatrujecie, zabłąkanej nie zawracacie, zaginionej nie szukacie. Traktujecie je surowo i okrutnie. ( … ) Pasterze nie troszczą się o moje owce, lecz pasą samych siebie, a moich owiec nie pasą. Dlatego słuchajcie, pasterze, słowa PANA: Tak mówi PAN BÓG: Oto Ja jestem przeciwko pasterzom. Upomnę się u nich o moje owce. Sprawię, że nie będą już paść moich owiec. Nie pozwolę, by pasterze paśli samych siebie. Wyrwę moje owce z ich ust. Nie będą ich łupem. Tak mówi PAN BÓG: Ja sam będę się troszczył o moje owce i sam będę ich doglądał. ( … ) Uwolnię je z wszystkich miejsc, gdzie zostały rozproszone w dzień mglisty i pochmurny. ( … ) Będę je pasł na dobrym pastwisku. ( … ) Ja sam będę pasł moje owce. Ja też będę je prowadził na legowisko – wyrocznia PANA BOGA. Będę szukał zaginionej, zabłąkaną zawrócę, skaleczoną opatrzę, chorej przywrócę siły, tłustej i mocnej będę strzegł. Będę je pasł zgodnie z prawem.

Ez 34,2-4

Cóż za wspaniały rozdział! Sprawiedliwy Bóg odsuwa ludzkich pasterzy i sam zajmuje się pasterzowaniem. Jezus Mesjasz jest jedynym pasterzem, który posiada autorytet Ojca i Jego wolę wykonuje. Jezus Mesjasz – Dobry Pasterz – jest jedynym pośrednikiem między nami, ludźmi a Bogiem Ojcem. Nie ma innych pośredników, bo żaden inny pośrednik nie jest potrzebny, gdyż Słowo Boże nam mówi: „W Nim mamy otwartą drogę i dostęp do Ojca, pełni ufności dzięki Jego [Jezusa] wierze.” (Ef 3,12)

Pasterz
Tagi: