Dawid rzekł do Natana: „Zgrzeszyłem przeciw PANU”. Natan mu odpowiedział: „Wobec tego PAN odpuszcza ci twój grzech. Nie umrzesz. Ponieważ jednak, czyniąc tak, wzgardziłeś PANEM, dziecko, które ci się urodzi, z pewnością umrze!” ( … ) Potem Dawid poszedł pocieszyć swoją żonę Batszebę i współżył z nią. Ona znowu urodziła mu syna, któremu Dawid nadał imię Salomon. PAN darzył dziecko miłością i obwieścił to Dawidowi przez proroka Natana. Z powodu tej miłości PANA Natan nazwał dziecko imieniem Jedidiasz.

2 Sm 12,13-14 i 24-25

Dawid zgrzeszył z Batszebą, i zgodnie z prawem powinien umrzeć (zapłatą za grzech jest śmierć). Ale zamiast niego, śmierć ponosi jego syn. Syn Dawida umierający zamiast niego, jest typem Jezusa, Syna Bożego, umierającego za nasze grzechy. Ofiara Dawida – post w intencji umierającego syna, jest bezowocna, potrzebna była zastępcza śmierć jego syna, żeby grzech Dawida został odpuszczony. Podobnie bezowocne są wszelkie nasze starania, by zmazać grzechy, których się dopuszczamy. Potrzebna jest zastępcza śmierć Jezusa, żeby nasze grzechy zostały odpuszczone.

Śmierć pierwszego syna Dawida i Batszeby skutecznie „zaspokaja” sprawiedliwość Bożą. Drugi syn (Salomon) jest owocem miłości Dawida i Batszeby, ale jest również owocem miłości Boga do nich. Po wykonaniu przebłagania (śmierć pierworodnego syna), Bóg dalej miłuje Dawida tak jak przedtem.

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (Rz 6,23)

Syn Dawida,
Tagi: